Polityka
prywatności

Definicja i zasady

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do infor- macji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realiza- cji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Peter Brands sp. z o.o.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Peter Brands spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-170), ul. Brzozowa 28a, NIP: 9542745600, Regon: 243402799, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzy- skuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki teksto- we, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Admini- stratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator pro- wadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.papiernozyce.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użyt- kownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i prze- pisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Peter Brands spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-170), ul. Brzozowa 28a, NIP: 9542745600, Regon: 243402799, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzy- skuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki teksto- we, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Admini- stratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator pro- wadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.papiernozyce.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użyt- kownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i prze- pisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Peter Brands spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-170), ul. Brzozowa 28a, NIP: 9542745600, Regon: 243402799, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzy- skuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki teksto- we, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Admini- stratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator pro- wadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.papiernozyce.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użyt- kownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i prze- pisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.