Regulamin

Definicja i zasady

R E G U L A M I N

I. DEFINICJE POJĘĆ
Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej pojęć, należy przez nie rozumieć:
1) Usługodawca – Amara Active Healing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
Krakowie, ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Półłanki 40, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000550503, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6793109550, REGON: 361113760, świadczący określone Regulaminem usługi drogą elektroniczną;
2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
3) konsument – Klient będący osobą fizyczną i dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne;
5) strona internetowa – strona internetowa www.refitner.pl wraz z jej wszystkimi zakładkami i podstronami, a także odnośnikami zamieszczonymi na tej stronie, z wyłączeniem odnośników do stron internetowych innych podmiotów, portali, domen i serwisów internetowych;
6) Sklep Refitner – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej, prowadzony przez Usługodawcę;
7) Produkt – suplement diety, kosmetyk lub każda inna rzecz ruchoma, oferowana na sprzedaż w Sklepie Refitner;
8) informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, w tym m.in. Produktów, usług lub wizerunku Usługodawcy bądź innego przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnienie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
9) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie 
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
10) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
11) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowych wolnych od pracy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia, warunki zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do umów zawieranych z konsumentami, jak i do umów zawieranych z przedsiębiorcami, chyba że z treści poszczególnych postanowień Regulaminu wynika, że znajdują one zastosowanie wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.refitner.pl/ regulamin . Klient może w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, skopiować i utrwalić treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, a także dokonać wydruku treści Regulaminu bezpośrednio ze strony internetowej o wskazanym powyżej adresie.

III. RODZAJ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługodawca pod www.refitner.pl prowadzi i aktualizuje stronę internetową, na której zamieszcza wpisy między innymi o tematyce związanej ze sportem, zdrowiem, zdrowym trybem życia, a także informacje handlowe, reklamy, materiały audio lub wideo oraz inne, dowolne materiały, których treść nie narusza przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich oraz dobrych obyczajów.
2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi, z których Klient może skorzystać za pomocą systemu teleinformatycznego, w sposób określony Regulaminem:
a) Sklep Refitner,
b) Newsletter,
c) Mailing.
3. Usługi określone w ust. 2 lit b) i c) są nieodpłatne.

IV. SKLEP REFITNER – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Usługa Sklep Refitner, o której mowa w pkt III. ust. 2 lit a) Regulaminu, obejmuje prowadzenie sklepu internetowego, w którym na zasadach określonych w Regulaminie, Klient może kupować Produkty oferowane przez Usługodawcę na sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej. Przeglądanie podstron i zakładek poszczególnych Produktów dostępnych w Sklepie Refitner, możliwość zapoznania się z ich opisem, działaniem, składem itp., a także z innymi treściami zamieszczonymi na stronie internetowej jest nieodpłatne.
2. Celem Sklepu Refitner jest prezentowanie Produktów pozostających w ofercie Usługodawcy oraz umożliwianie Usługodawcy i Klientom zawierania umów sprzedaży na odległość, tj. z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron.
3. Przez umowę sprzedaży Usługodawca, będący sprzedawcą, zobowiązuje się przenieść na Klienta, będącego kupującym, własność Produktu i wydać mu Produkt, a Klient zobowiązuje się odebrać Produkt i zapłacić Usługodawcy jego cenę. Klient zobowiązany jest również ponieść koszty wysyłki Produktu do wskazanego przez siebie miejsca.
4. Cena każdego Produktu określona jest w zakładce lub podstronie dotyczącej danego Produktu, przy jego opisie i zdjęciu. Obejmuje ona wszystkie podatki wiążące się z zakupem (jest ceną brutto), nie obejmuje ona kosztów wysyłki, które są doliczane do ceny na etapie składania zamówienia. Cena Produktów wyrażona jest w walucie polskiej.
5. Produkty są sprzedawane Klientom po cenach obowiązujących w chwili składania zamówienia.
6. Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Refitner zdjęcia Produktów stanowią poglądową wizualizację graficzną opakowań Produktów. Bezpośrednie i pośrednie opakowania Produktów w rzeczywistości mogą różnić się kolorystycznie lub graficznie od opakowań prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Refitner.
7. O ile z treści opisu konkretnego Produktu zamieszczonego na stronie internetowej w dotyczącej tego Produktu zakładce lub podstronie nie wynika nic innego, na stronie internetowej nie prezentuje się zawartości opakowań bezpośrednich Produktów (zawartości tubek, pojemników, kapsułek itp.), a ewentualne materiały graficzne wykorzystane na stronie internetowej, stanowią jedynie przykładową wizualizację graficzną produktów danego rodzaju. W celu uzyskania informacji na temat właściwości konkretnego Produktu, tj. barwa, konsystencja, kształt lub wielkość, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. W celu dokonania zakupu Produktu w Sklepie Refitner Klient powinien złożyć na niego zamówienie w sposób określony Regulaminem.
2. Składanie zamówienia na Produkt odbywa się w trzech krokach:
a) krok 1 „zamów produkt”: w celu dokonania zakupu w Sklepie Refitner Klient powinien wybrać Produkt, określić kupowaną ilość opakowań, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć na interaktywne pole oznaczone słowem „kup”, po czym następuje automatyczne przejście do kroku 2, a nas stronie internetowej ukazuje się interaktywny formularz kontaktowy;
b) krok 2 „dane kontaktowe”: Klient powinien wypełnić formularz kontaktowy, wybrać jeden z dostępnych sposobów zapłaty ceny sprzedaży i kosztów wysyłki, odznaczając zamieszczone bezpośrednio przy nim interaktywne pole, zaakceptować Regulamin, potwierdzić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i fakultatywnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, a po dokonaniu tych czynności kliknąć na interaktywne pole „przejdź dalej”, po czym, w przypadku prawidłowego wypełnienia wszystkich wymaganych w tym kroku pól, następuje automatyczne przekierowanie do kroku 3;
c) krok 3 „podsumowanie”: na stronie internetowej wyświetla się podsumowanie złożonego zamówienia, w tym w szczególności ilość zakupionych Produktów, ich ceny jednostkowe, suma cen wszystkich Produktów, koszty wysyłki, a także łączna suma ceny wszystkich Produktów i kosztów wysyłki, które Klient będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Usługodawcy w wybrany przez siebie sposób. Aby ukończyć składanie zamówienia, Klient powinien zatwierdzić złożone zamówienie, które pociąga za sobą obowiązek zapłaty, klikając interaktywne pole „kupuję i zobowiązują się zapłacić” / „kupuję i płacę”.
3. Zamówienie jest złożone dopiero po prawidłowym dokonaniu wszystkich czynności wymienionych w ust. 2. Ukończenie składania zamówienia następuje z chwilą zatwierdzenia przez Klienta zamówienia poprzez klikniecie w kroku 3 pola „kupuję i płacę”.
4. Formularz kontaktowy, o którym mowa w ust. 2 lit b) (krok 2), obejmuje następujące, dane:
1) obligatoryjne:
a) imię i nazwisko Klienta, a w przypadku, gdy odbiorcą przesyłki będzie inna osoba, również dane odbiorcy przesyłki,
b) numer telefonu Klienta,
c) adres e-mail Klienta,
d) adres, na który zamawiane Produkty powinny być wysłane,
2) fakultatywne:
a) firma, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą lub jeżeli adres, na który zamawiane Produkty powinny być wysłane jest adresem firmy,
b) NIP, jeżeli Klient jest przedsiębiorcą.
5. Niewypełnienie pól formularza kontaktowego obejmujących obligatoryjne dane uniemożliwia przejście do kolejnego kroku składania zamówienia, a w konsekwencji skuteczne złożenie zamówienia na Produkty. Pola formularza, które nie zostały wypełnione obligatoryjnymi danymi, z chwilą podjęcia przez Klienta próby przejścia do kroku 3 zamówienia, po kliknięciu na pole „przejdź dalej”, zostają oznaczone kolorem czerwonym. Po ich prawidłowym uzupełnieniu możliwe jest kontynuowanie składania zamówienia i przejście do kroku 3.
6. Klient zobowiązany jest wskazać w formularzu kontaktowym swoje dane w sposób rzetelny
i zgodny z prawdą pod rygorem skutków wynikających z przepisów prawa.

VI. KOSZTY WYSYŁKI
1. Klient ponosi koszty wysyłki Produktów określone w odrębnym dokumencie – Cenniku kosztów dostawy i doliczone do ceny Produktów 
w podsumowaniu zamówienia (krok 3).
2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Cennikiem kosztów dostawy przed złożeniem zamówienia na Produkty.
3. Koszty wysyłki poza granice kraju są ustalane indywidualnie, w zależności od miejsca dostawy Produktów. Przed złożeniem zamówienia na Produkty doręczane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient zobowiązany jest wystąpić do Sklepu Refitner z zapytaniem o koszty dostawy w konkretne miejsce. Sklep Refitner może odmówić zawarcia umowy sprzedaży Produktów, podlegających wysłaniu poza Unię Europejską.
4. Z zastrzeżeniem ograniczeń ilościowych dotyczących zawartości jednej przesyłki, wynikającymi z Cennika kosztów dostawy, w przypadku jednorazowego zamówienia wielu Produktów pod jeden adres doręczenia, Klient ponosi koszty wysyłki w jednej, stałej wysokości.
5. Zamówienie Produktów na różne adresy do doręczeń wymaga złożenia odrębnych zamówień i poniesienia dla każdego z adresów odrębnych kosztów wysyłki.
6. W przypadku złożenia w krótkich odstępach czasu kilku zamówień na Produkty, które zgodnie z zamówieniami powinny zostać doręczone na ten sam adres, połączenie zamówień w jedno łączne zamówienie za zapłatą jednych, łącznych kosztów wysyłki jest możliwe wyłącznie za zgodą Sklepu Refitner na prośbę Klienta zgłoszoną przed nadaniem przesyłki z pierwszym zamówionym Produktem lub Produktami objętymi wspólnym zamówieniem.

VII. ZAPŁATA CENY PRODUKTÓW I KOSZTÓW WYSYŁKI
1. Składając zamówienie, w kroku 2, Klient powinien wybrać jeden z trzech dostępnych sposobów zapłaty ceny kupowanych Produktów i kosztów wysyłki:
a) szybki przelew internetowy za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
b) przelew internetowy wykonany z rachunku bankowego Klienta na rachunek bankowy Sklepu Refitner,
c) zapłata za pobraniem – zapłata ceny sprzedaży Produktów i kosztów wysyłki następuje przy odbiorze przesyłki do rąk doręczającego kuriera.
2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, w sposób opisany w pkt V. ust. 2 Regulaminu (tj. po przejściu wszystkich trzech kroków zamówienia) w zależności od wybranego przez Klienta sposobu zapłaty następuje:
a) w przypadku wyboru zapłaty szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – przekierowanie do serwisu, umożliwiające dokonanie zapłaty w sposób tam opisany,
b) w przypadku wyboru zapłaty przelewem internetowym – wyświetlają się dane potrzebne do wykonania przelewu, w tym: kwota do zapłaty, numer rachunku bankowego i dane Usługodawcy,
c) w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem – na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu kontaktowym (krok 2) zostaje wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty przy odbiorze; wiadomość określa dane tożsame z danymi wyświetlającymi się w podsumowaniu zamówienia (krok 3), sposób potwierdzenia zamówienia oraz sposób postępowania w przypadku, gdy osoba, która wiadomość otrzymała nie jest jej adresatem, w szczególności nie złożyła zamówienia na Produkty w Sklepie Refitner.
3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży zamówionych Produktów oraz kosztów wysyłki w wybrany przez siebie sposób.

VIII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ
1. Umowa sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta:
a) w przypadku wyboru opcji zapłaty ceny Produktów i kosztów wysyłki przelewem – z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy pełnej kwoty przypadającej do zapłaty, tj. sumy cen wszystkich zamówionych Produktów i kosztów wysyłki;
b) w przypadku wyboru opcji zapłaty ceny Produktów i kosztów wysyłki za pobraniem – z chwilą potwierdzenia przez Klienta zamówienia w sposób określony w pkt VII. ust. 2 lit c) Regulaminu.
2. Do czasu ukończenia składania zamówienia Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług Sklepu Refitner poprzez zamknięcie strony internetowej w zwykły sposób.
3. Klient może przerwać rozpoczęty proces skłania zamówienia w sposób określony w ust. 2, tym samym kończąc korzystanie z wszystkich usług Sklepu Refitner albo nie kończąc korzystania z pozostałych usług, Klient może powrócić do zakładki wybranego Produktu na stronie internetowej, klikając na interaktywne pole opisane „wstecz”.
4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia i braku zapłaty przelewem pełnej ceny zamówionych Produktów oraz kosztów wysyłki w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Usługodawca jest uprawniony do anulowania zamówienia złożonego przez Klienta. Usługodawca może również, wykorzystując dane wskazane przez Klienta w formularzu kontaktowym (krok 2), skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo, prosząc o potwierdzenie złożonego zamówienia.
5. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta zamówienia w sposób określony w pkt VII. ust. 2 lit c) Regulaminu w terminie 7 dni od dnia wysłania na adres e-mail Klienta wiadomości z prośbą o potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty za pobraniem.

IX. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sklep Refitner przystępuje do realizacji zamówienia złożonego w dzień roboczy w ciągu 48 godzin od zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z pkt VIII. ust. 1 Regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia w dzień niebędący dniem roboczym, Sklep Reifitner przystąpi do realizacji zamówienia w ciągu 48 godzin pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
2. Czas realizacji zamówienia określony w ust. 1 ulega zawieszeniu na czas trwania weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Najpóźniej po upływie czasu realizacji zamówienia określonego w ust. 1, Sklep Refitner przekaże zamówione Produkty przewoźnikowi współpracującemu ze Sklepem, celem doręczenia przesyłki z zamówieniem na adres wskazany przez Klienta w formularzu kontaktowym.
4. Sklep Refitner nie przystąpi do realizacji zamówienia:
a) w przypadku wyboru opcji zapłaty przelewem – do czasu zapłaty pełnej, wynikającej z zamówienia ceny sprzedaży wszystkich Produktów oraz kosztów wysyłki.
b) w przypadku wyboru opcji zapłaty za pobraniem – do czasu potwierdzenia zamówienia w sposób określony pkt VII. ust. 2 lit c) Regulaminu.
5. Przewidywany czas doręczenia przesyłki z zamówionymi Produktami wynosi około od 2 do 5 dni roboczych, może on jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu Refitner. Sklep Refitner dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia jak najkrótszego czasu doręczenia przesyłek, jednak czas ten jest uzależniony od przewoźnika. W razie nadmiernie wydłużającego się czasu doręczenia przesyłki, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Refitner w celu ustalenia przyczyn opóźnienia. W razie zaistnienia ku temu podstaw, Sklep Refitner złoży reklamację na usługi przewoźnika. Uwagi Klientów na temat czasu doręczenia przesyłek będą uwzględniane przez Sklep Refitner przy wyborze przewoźnika do świadczenia usług w przyszłości.
6. Klient zobowiązany jest do odebrania osobiście lub zapewnienie dokonania odbioru przez osobę upoważnioną przesyłki pod adresem wskazanym w formularzy kontaktowym w kroku 2 składania zamówienia, a w przypadku wyboru opcji dostawy za pobraniem, także do zapłaty przy odbiorze przesyłki ceny sprzedaży Produktów oraz kosztów przesyłki.
7. Zmiana adresu doręczenia przesyłki po potwierdzeniu zamówienia lub zapłacie ceny sprzedaży i kosztów wysyłki możliwa jest wyłącznie za zgodą Sklepu Refitner, a po nadaniu przesyłki także za zgodą przewoźnika. Jeżeli zmiana adresu doręczenia przesyłki wpływa na wysokość kosztów wysyłki, koszty te obciążają Klienta.
8. Sklep Refitner informuje Klienta w wiadomościach e-mail wysyłanych na adres wskazany w formularzu kontaktowym o statusie zamówienia. Zamówienie może mieć status: oczekujące na potwierdzenie przez Klienta, potwierdzone, zapłacone, w przygotowaniu, wysłane albo anulowane.
9. Poza przypadkiem, o którym mowa w pkt VIII ust. 4 i 5 zamówienie uzyskuje status anulowanego, w przypadku odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od umowy przed wysyłką zamówionych Produktów.

X. FAKTURY VAT
1. Usługodawca jest podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług.
2. Na żądanie Klienta zgłoszone w wiadomości e-mail Usługodawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą zakup Produktów w Sklepie Refitner oraz koszty wysyłki. Klient powinien wskazać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury. Ponadto faktura będzie wystawiona każdemu Klientowi, który wypełniając formularz zamówienia wypełnił nieobligatoryjne pola „firma” i „NIP”.
3. Faktura zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, a na żądanie Klienta, również w formie papierowej na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.

XI. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
1. Sklep Refitner w zależności od swoich stanów magazynowych może na stronie internetowej określić maksymalną ilość opakowań danego Produktu, którą Klient może kupić w składanym zamówieniu (słownie lub poprzez brak możliwości zwiększenia ilości kupowanych Produktów w formularzu zamówienia ponad określoną ilość), może również wykazać chwilową niedostępność danego Produktu.
2. W pozostałych przypadkach Klient, składając zamówienie określa ilość opakowań Produktu lub Produktów, które zamierza kupić, nie więcej jednak niż 20 opakowań. W przypadku chęci kupienia większej niż 20 ilości opakowań Klient powinien uprzednio skontaktować się ze Sklepem Refitner w celu potwierdzenia dostępności interesującej Klienta ilości Produktów i terminu realizacji tak złożonego zamówienia.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Poniższe postanowienia zawarte w pkt XII., XIII. i XIV. Regulaminu, dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie Refitner dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami. Dla dostatecznego odróżnienia, Klienci ci w tej części Regulaminu będą określani jako „konsumenci”.
2. Konsument, który dokonał zakupu Produktów w Sklepie Refitner może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt XIII ust. 5 i pkt XIV ust. 2 Regulaminu.
3. Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy i pouczeniem o odstąpieniu od umowy, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Regulaminu i przesłanymi w załączeniu do wiadomości e-mail wysłanej po zawarciu umowy na adres poczty elektronicznej konsumenta wskazany w formularzu kontaktowym.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia zamówionych Produktów konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik.
5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy według wzory stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i przesłanego w załączeniu do wiadomości e-mail wysłanej po zawarciu umowy na adres poczty elektronicznej konsumenta wskazany w formularzu kontaktowym.
6. Do zachowania czternastodniowego terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem przesyłką pocztową, kurierem bądź w wiadomości e-mail wysłanej na adres Usługodawcy.
7. W przypadku wysłania przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6, Usługodawca prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

XIII. SKUTKI ODSTĄPIENIA, ZWROT CENY PRODUKTÓW I KOSZTÓW WYSYŁKI
1. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie Refitner, umowę tę uważa się za niezawartą.
2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep Refitner przystąpił realizacji zamówienia lub zanim wysłał zamówione Produkty, zamówienie to zostaje anulowane.
3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
4. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę w Cenniku kosztów dostawy lub na etapie składania zamówienia, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

XIV. ZWROT PRODUKTÓW PO ODSTĄPIENIU
1. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty, odsyłając je na adres Usługodawcy, tj. Amara Active Healing sp. z o.o., ul. Półłanki 40, 30-740 Kraków, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem lub zwracanych w inny sposób, wiążący się dla Usługodawcy z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych ze zwrotem Produktów przez konsumenta.
3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktów w takim stanie, w jakim konsument je otrzymał, w szczególności powinny znajdować się w nieuszkodzonym, niezabrudzonym, zapieczętowanym opakowaniu.
4. Ze względu na ochronę zdrowia i względy higieniczne wyłączone jest prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, jeżeli opakowanie zostatało otwarte po dostarczeniu.

XV. NEWSLETTER
1. Usługa Newsletter obejmuje regularne, powtarzające się cyklicznie w dowolnych odstępach czasu tworzenie, udostępnianie lub automatyczne przesyłanie Klientom na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej biuletynu w formie elektronicznej.
2. Newsletter może mieć formę: pliku tekstowego, pliku audio lub wideo, przesyłanego Klientowi w formie załącznika do wiadomości e-mail, materiału stanowiącego treść wiadomości e-mail, materiału, do którego odnośnik jest udostępniany Klientowi w wiadomości e-mail.
3. Newsletter obejmuje między innymi: informacje o nowościach i aktualnych promocjach dostępnych w Sklepie Refitner, materiały reklamowe, informacje handlowe, informacje o przysługujących Klientowi rabatach i bonusach, informacje dotyczące ambasadorów marki, organizowanych eventach itp.
4. Klient może pobrać przesłany mu Newsletter, utrwalić jego treść za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, a także dokonać wydruku treści Newslettera albo zapoznać się z treścią Newslettera bez wydruku lub utrwalania jego treści.
5. Zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Klientem umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje poprzez wyrażenie przez Klienta zgody na przesyłanie Newslettera na adres e-mail wskazany przez Klienta w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej bądź poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie Newslettera w odpowiednim polu podczas składania zamówienia (krok 2) na Produkty zamawiane w Sklepie Refitner.
6. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter poprzez:
a) otwarcie odnośnika „Kliknij, jeśli chcesz zrezygnować z Newslettera Refitner”, zamieszczonego dolnej części każdej wiadomości e-mail, wraz z którą przesyłany jest Newsletter i postępowanie według kolejnych wskazówek, pojawiających się automatycznie po otwarciu odnośnika,
b) wysłanie z adresu e-mail, na który wysyłany jest Newsletter wiadomości e-mail o treści: „proszę o zaprzestanie przesyłania Newslettera na mój adres” lub innej równoważnej treści na adres e-mail Usługodawcy: info@efitner.pl.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. a) umowa o świadczenie usługi Newsletter ulega rozwiązaniu, a usługa jest dezaktywowana po upływie 48 godzin w dni robocze od dnia wykonania wszystkich czynności prowadzących do rezygnacji z Newslettera, zgodnie 
z pojawiającymi się po otwarciu linka wskazówkami, a w przypadku, o którym mowa w 
ust. 6 lit b) – po upływie 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Klienta wiadomości e-mail 
o treści wskazanej w tym postanowieniu.

XVI. MAILING
1. Usługa Mailingu, obejmuje przesyłanie na adres elektroniczny Klienta bonów, kuponów rabatowych, informacji handlowych, innych materiałów związanych z działalnością handlową Usługodawcy zawartych w treści lub w załączniku do pojedynczej wiadomości e-mail wysyłanej na adres elektroniczny Klienta automatycznie, nieregularnie w dowolnych odstępach czasu.
2. Usługa Mailingu jest dostępna wyłącznie dla Klientów korzystających z usługi Newsletter.
3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Mailingu następuje w sposób i z chwilą zawarcia lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newsletter z pkt XV Regulaminu.

XVII. REKLAMACJE
1. Usługodawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność za nienależyte świadczenie usług drogą elektroniczną oraz za ewentualne wady Produktów sprzedawanych w Sklepie Refitner.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady fizycznej lub prawnej zakupionych Produktów, niezgodności dostarczonych Produktów ze złożonym zamówieniem, niedoręczenia przesyłki, pomimo upływu szacowanego terminu doręczenia przesyłki, Klient może złożyć reklamację:
a) na piśmie, wysyłając ją na adres Usługodawcy,
b) w wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@refitner.pl
c) wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „kontakt”, wybierając w temacie wiadomości hasło „reklamacje”.
3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nienależytego lub niezgodnego z umową świadczenia usługi Newsletter lub Mailing, Klient może złożyć reklamację w sposób wskazany w ust. 2.
4. W reklamacji Klient powinien co najmniej:
a) określić Produkty lub usługi, których reklamacja dotyczy,
b) opisać dokładnie stwierdzone wady,
c) wskazać kiedy wady się ujawniły,
d) określić oczekiwany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji poprzez wybór jednego z roszczeń przysługujących Klientowi, tj. usunięcie wady, dostarczenie Produktu lub usługi wolnej od wad, odstąpienie od umowy, obniżenie ceny wadliwego Produktu, zgodnie z przepisami prawa.
5. W celu przyspieszenia i ułatwienia weryfikacji zgłoszonej reklamacji, Klient może przesłać lub udostępnić Usługodawcy w inny sposób zdjęcia ukazujące widoczne wady Produktów.
6. Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta będącego konsumentem, dotyczącą Produktów zakupionych w Sklepie Refitner w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku reklamacji dotyczących pozostałych usług oraz reklamacji zgłoszonych przez Klienta będącego przedsiębiorcą w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
7. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Klientowi będącemu konsumentem na papierze lub na innym trwałym nośniku. Odpowiedź na reklamację Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić w wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez Klienta w formularzu kontaktowym.
8. W przypadku, gdy zgłoszona przez Klienta reklamacja nie zawiera informacji pozwalających na jej rozpatrzenie, w szczególności nie zawiera opisu stwierdzonej przez Klienta wady, Usługodawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o uzupełnienie reklamacji o potrzebne dane.
9. Usługodawca, po otrzymaniu reklamacji zgłoszonej przez Klienta w zależności o treści zgłoszonej reklamacji, poinformuje Klienta o dalszych czynnościach, w szczególności poinformuje o sposobie zwrotu Produktów na adres Klienta. Usługodawca może zaoferować Klientowi odbiór od Klienta wadliwych Produktów lub poprosić o ich odesłanie na adres Usługodawcy.
10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta i stwierdzenia wad Produktów zakupionych w Sklepie Refitner, koszty zwrotu wadliwych Produktów i dostarczenia wolnych od wad obciążają Usługodawcę.
11. Wady Produktów sprzedawanych w Sklepie Refitner oraz wady pozostałych usług świadczonych przez Usługodawcę powinny być zgłoszone przez Klienta niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
12. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktów, jeżeli nie zbadał dostarczonych mu Produktów w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Usługodawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Usługodawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

XVIII. KONTAKTY Z USŁUGODAWCĄ
1. Klient może skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej, faxem lub listownie pod adresem Usługodawcy: Amara Active Healing sp. z o.o., ul. Półłanki 40, 30-740 Kraków.
2. Dane umożliwiające kontakt z Usługodawcą zamieszczono na stronie internetowej w zakładce „kontakt”.
3. Kontakt telefoniczny z Usługodawcą jest możliwy w dni robocze, w godzinach pracy biura Usługodawcy, tj. od godziny 8:00 do godziny 16:00 .

XIX. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH
Klient nie jest uprawniony do dostarczania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie treści 
o charakterze bezprawnym, w szczególności w wiadomościach i dokumentach przesyłanych lub udostępnianych Usługodawcy, a także przez zamieszczanie takich treści na stronie internetowej oraz na portalach, w serwisach, blogach itp., do których odnośniki zostały zamieszczone na stronie internetowej w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie.

XX. PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE
1. Usługodawcy przysługują prawa autorskie do strony internetowej oraz wszystkich zamieszczonych na tej stronie materiałów (niezależnie od ich formy i treści), jak również do przesyłanych Klientowi Newsletterów i materiałów w ramach usługi Mailingu. Klient nie jest uprawniony do przerabiania, kopiowania, przesyłania, eksploatowania w inny sposób lub w innej formie, a także wykorzystywania do celów innych niż wynikające z Regulaminu, utworów zamieszczanych na stronie internetowej.
2. Usługodawcy przysługuje prawo do korzystania ze znaków towarowych zamieszczanych na stronie internetowej, na Produktach oferowanych na sprzedaż w Sklepie Refitner, użytych w Newsletterach oraz materiałów przesyłanych Klientowi w ramach usługi Mailingu. Klient nie jest uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie ze znaków towarowych Usługodawcy.

XXI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, adresy zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjne, numery NIP, firmy prowadzonych działalności gospodarczych, wskazane przez Klientów w formularzu kontaktowym przy składaniu zamówienia na Produkty (krok 2), formularzu umożliwiającym kontakt z Usługodawcą, zamieszczonym w zakładce „kontakt” strony internetowej, formularzu umożliwiającym wyrażenie zgody na przesyłanie Newslettera i świadczenie usług Mailingu.
2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Klientem, Usługodawca może, zgodnie z przepisami prawa, przetwarzać inne niż wymienione w ust. 1 dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Amara Active Healing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie, ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Półłanki 40, 30-740 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000550503, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6793109550, REGON: 361113760.
4. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane na potrzeby realizacji zamówień na Produkty oferowane na sprzedaż w Sklepie Refitner, a także świadczenie usług Newslettera 
i Mailingu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Usługi Newslettera i Mailingu są usługami o charakterze informacyjnym i marketingowym.
5. Do świadczenia usługi Newsletter oraz Mailing niezbędne jest podanie przez Klienta danych: imiona, nazwiska, adresy e-mail.
6. Do złożenia zamówienia w Sklepie Refitner niezbędne jest podanie danych osobowych wymienionych w pkt V. ust. 4, który określa zakres danych obligatoryjnych i fakultatywnych.
7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1;
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
8. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ustępach poprzedzających organom państwa uprawnionym na podstawie przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
9. W przypadku powierzenia przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych Klienta podmiotowi trzeciemu, Usługodawca powiadomi Klienta o tym fakcie, wskazując zakres 
i zamierzony termin przekazania danych.
10. Klient jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania informacji na temat danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Usługodawcę, ich modyfikowania, a także do cofnięcia swojej zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych, kontaktując się 
z Usługodawcą poprzez formularz zamieszczony w zakładce „kontakt” strony internetowej, wysyłając wiadomość e-mail na adres Usługodawcy: ………… lub pismo na adres korespondencyjny Usługodawcy, tj. Amara Active Healing sp. z o.o., ul. Półłanki 40, 30-740 Kraków.
11. Cofnięcie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest równoznaczne z żądaniem rozwiązania umów, na podstawie których usługi są świadczone.
12. Klient, stwierdziwszy nieuprawnione posłużenie się przez osobę trzecią jego danymi osobowymi w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę w dowolny sposób.

XXII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpiecznego działania systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, dokładając wszelkich starań, by uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do treści przekazu składającego się na świadczone przez niego usługi.
2. Usługodawca podejmuje także podejmuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu 
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

XXIII. PLIKI COOKIES
1. Strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies), będące plikami tekstowymi 
i stanowiącymi dane informatyczne, przechowywane w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez Klienta. Mogą one mieć charakter tymczasowy lub trwały.
2. Klient ma możliwość dostosowania w wykorzystywanymi systemie teleinformatycznym ustawień w zakresie ciasteczek. Wyłączenie, blokowanie lub niewyrażenie zgody przez Klienta na korzystanie z ciasteczek uniemożliwia przeglądanie strony internetowej Usługodawcy.
3. Usługodawca monitoruje ruch na stronie internetowej, w tym m.in. częstotliwość jej otwierania i odświeżania, ilość odwiedzin w ciągu określonego czasu, ilość i częstotliwości dokonywania zakupów w Sklepie Refitner itp. w celach statystycznych, w szczególności w celu pozyskiwania danych o rozpoznawalności i popularności strony internetowej, Produktów oraz Sklepu Refitner.
4. Dane pozyskiwane przy pomocy ciasteczek nie są danymi osobowymi, a na ich podstawie nie ma możliwości identyfikacji osób korzystających ze strony internetowej.
5. Strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych, portali internetowych, serwisów i systemów, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

XXIV. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, Klient powinien spełnić co najmniej następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: posiadać urządzenie technologiczne z zainstalowanymi przeglądarkami internetowymi oraz dostępem do Internetu.
2. Niezależnie od warunków określonych w ust. 1 w celu skorzystania z usługi Newsletter i mailing Klient powinien dysponować adresem e-mail.

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, jego tekst dostępny na stronie internetowej zostanie ujednolicony.
3. O zmianach w Regulaminie Klienci usług Newsletter i Mailing zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient może rozwiązać umowę, na podstawie której usługi są świadczone w sposób i na zasadach określonych Regulaminem w jego dotychczasowym brzmieniu.
4. Klientów Sklepu Refitner obowiązuje Regulamin aktualny w dacie składania zamówienia.